چهارشنبه 17 مرداد 1397  02:55 ب.ظ

اتحادیه ها و شرکت های تعاونی می توانند با نظارت وزارت تعاون، اتاق تعاون مرکزی را در تهران و اتاقهای تعاون را در استان ها و شهرستان ها تشکیل دهند؛ بدین ترتیب اتاق تعاون ممکن است اتاق تعاون مرکزی، اتاق تعاون استان یا اتاق تعاون شهرستان باشد.اتاق تعاون دارای شخصیت حقوقی است و چون یک شخص حقوقی دولتی محسوب می شود، احتیاج به ثبت ندارد.

• مقاصد اتاق تعاون :
اتاق تعاون برای تامین مقاصد زیر تشکیل می شود:
- حل اختلاف، داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدا منشی و صلح ما بین اعضاء و اتحادیه ها و بین تعاونی ها و اتحادیه ها
- اجرای اموری که وزارت تعاون طبق آیین نامه به آن محول می کند
- عمل به وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در امور مربوط به بخش تعاون
⃰ در مورد اتاق تعاون دو مطلب قابل ذکر وجود دارد:
1) هر اتاق تعاون شخصیتی حقوقی است
2) اتاق تعاون از لحاظ مالی و اداری و هزینه ها به دولت وابسته نیست.

• منابع مالی اتاق تعاون :
منابع مالی اتاق های تعاون از دریافت های زیر تامین می شود:
1- دریافت حق مشاوره، کارشناسی و داوری در محدوده امور تعاونی ها به صورت کدخدا منشی و دریافت هزینه دیگر خدماتی که در اختیار تعاونی ها و اتحادیه ها قرار می دهند.
2- دریافت حق عضویت از اعضاء
3- دریافت کمک های دولتی، مردمی، شوراها و هدایا

• ارکان اتاق تعاون :
هر اتاق تعاون دارای ارکان زیر است:
- مجمع نمایندگان
- هیأت مدیره
- هیأت بازرسی

• مجمع نمایندگان اتاق تعاون :
اعضای مجمع نمایندگان اتاق های تعاون مرکزی، استان و شهرستان که برای مدت سه سال انتخاب می شوند، به تفکیک از این قرارند :
1- مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی، شامل :
- روسأی اتاقهای تعاونی استان ها
- نمایندگان اتحادیه های تعاونی استانی فاقد اتاق تعاون استان
- نمایندگان اتحادیه های تعاونی سراسری کشور
2- مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان، شامل :
- روسأی هیأت مدیره اتاق های تعاون شهرستان های هر استان
- نمایندگان اتحادیه های تعاونی شهرستان های فاقد اتاق تعاون
- نمایندگان اتحادیه های تعاونی هر استان
3- مجمع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان، شامل :
- نمایندگان اتحادیه های تعاونی هر شهرستان
- نمایندگان شرکت های تعاونی فاقد اتحادیه با حوزه عمل آن شهرستان

• وظایف و اختیارات مجامع نمیندگان
وظایف و اختیارات مجامع نمیندگان اتاق های تعاون، عبارت است از :
- تعیین هیأت مدیره اتاق تعاون
- رسیدگی به گزارش های هیأت بازرسی
- تصویب برنامه و بودجه سالانه اتاق تعاون، پیشنهادی از طرف هیأت مدیره
- بررسی پیشنهادهای مربوط به اساسنامه و آیین نامه های اتاق تعاون و تأیید آنها برای تصویب نهایی وزیر تعاون
- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و سایر گزارش های هیأت مدیره، پس از رویت اظهار نظر هیأت بازرسی
- تعیین دو نفر بازرس برای عضویت در هیأت بازرسی (هیأت بازرسی اتاق تعاون سه عضو دارد و نفر سوم را وزارت تعاون تعیین می کند).
⃰ تعداد آراء نمایندگان عضو در مجامع نمایندگان اتاقهای تعاون مرکزی، استان و شهرستان، متناسب با تعداد اعضای تعاونی ها و تعاونی های عضو اتحادیه و اتاق های تعاون توسط وزارت تعاون تعیین می گردد.

• جلسات مجمع و اکثریت لازم برای تصمیم گیری :
جلسات مجمع عمومی نمایندگان اتاق، دست کم سالی یک بار، حداکثر تا پایان تیرماه هر سال تشکیل می شود. جلسات مجمع را می توان در هر موقع به پیشنهاد وزارت تعاون یا به تقاضای هیأت مدیره یا حداقل نصف اعضای مجمع نمایندگان و یا به تقاضای هیأت بازرسی اتاق، تشکیل داد.دعوت جلسات با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار با ارسال دعوتنامه و حداقل 15 روز قبل از تشکیل جلسه ابلاغ می شود. در نوبت اول، جلسه با حضور حداقل دو سوم نمایندگان رسمیت می یابد. در صورت حاصل نشدن حد نصاب لازم، در دعوت نوبت دوم جلسه با حضور عده حاضر رسمیت پیدا می کند؛ ولی در هر صورت باید نماینده وزارت تعاون در هیأت بازرسی در کلیه جلسات مجمع حضور داشته باشد؛جلسات مجمع نمایندگان را هیأت رئیسه سنی افتتاح می کند و بلافاصله برای انتخاب هیأت رئیسه شامل یک رئیس، یک نائب رئیس و دو منشی، با اکثریت نسبی رای گیری می شود. تصمیمات با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه رسمی معتبر است و باید به اطلاع کلیه اعضا برسد.

• هیأت مدیره اتاق تعاون :
هیأت مدیره اتاق های تعاون، دارای سه تا هفت نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است که مجمع نمایندگان آنها را از میان اعضای تعاونی ها برای مدت سه سال انتخاب می کند.اعضای هیأت مدیره، حتی الامکان از اعضای تعاونی های کشاورزی، روستایی، عشایری، صنعتی، معدنی، عمران شهری و روستایی، و توزیع انتخاب می شوند.هیأت مدیره از بین اعضای خود، یک نفر را به ریاست هیأت مدیره بر می گزیند.

• وظایف و اختیارات هیأت مدیره اتاق تعاون :
هیأت مدیره اتاق تعاون وظایف و اختیاراتی به شرح زیر دارد :
- اجرای تصمیمات مجمع نمایندگان
- ارائه گزارشها و پیشنهاد های لازم به مجمع نمایندگان
- فعالیت های لازم برای تأمین مقاصد اتاق تعاون برابر اساسنامه و آیین نامه های مربوط
- اداره کلیه امور مربوط به اتاق تعاون، کلیه مکاتبات، برقراری ارتباطات و عملیات مالی مورد نیاز اتاق، برابر آیین نامه های داخلی
⃰ علاوه بر این هیأت مدیره باید ترازنامه و صورت حساب های مالی لازم را تهیه کند و برای اظهارنظر در اختیار هیأت بازرسی قرار دهد و سپس برای بررسی و تصویب به مجمع نمایندگان تسلیم کند.
⃰ هیأت مدیره اتاق تعاون هر استان، موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اتاق های شهرستان های مربوط به خود است و آنها نیز مکلف به همکاری هستند.همچنین هیأت مدیره اتاق تعاون مرکزی موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اتاقهای استان ها می باشد و اتاق های مزبور نیز موظف به همکاری می باشند.

• جلسات هیأت مدیره اتاق واکثریت لازم برای تصمیم گیری
جلسات هیأت مدیره به دعوت رئیس و در غیاب او، به دعوت نایب رئیس، حداقل هر ماه یک بار تشکیل می شود. دبیر کل اتاق تعاون در این جلسات حاضر می شود؛ جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت آن رسمیت می یابد. طرحها و برنامه ها با اکثریت اعضای حاضر در جلسه رسمی تصویب می شود؛ نتیجه مذاکرات وتصمیمات اتخاذ شده، در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره ثبت می شود و حاضران در جلسه آن را امضاء می کنند. اجرای تصمیمات هیأت مدیره درباره اتاق تعاون و ایفای سایر وظایف برعهده دبیر کل است. خدمات اعضای هیأت مدیره، افتخاری وبلاعوض است؛ ولی حق حضور در جلسات و هزینه مأموریت های که بر عهده آنها گذاشته می شود، به ترتیبی که مجمع نمایندگان تعیین می کند، ازمحل اعتبارات اتاق پرداخت می شود.
• دبیر کل اتاق تعاون
برای اداره امور اجرایی، اتاق تعاون مرکزی و اتاق های تعاون استان و شهرستان هرکدام یک دبیر کل دارند که هیأت مدیره هر اتاق وی را انتخاب می کند. هیأت مدیره می تواند بخشی از اختیارات خود را به دبیر کل تفویض کند.
دبیر کل را از بین اعضای هیأت مدیره یا خارج آنها می توان انتخاب کرد.اجرای تصمیمات هیأت مدیره درباره اداره اتاق تعاون وانجام سایر وظایف و نیز اجرای مصوبات مجمع نمایندگان بر عهده دبیر کل است؛ کلیه واحدهای اتاق ومراکز و موسسات وابسته وکارکنان آن زیر نظر نظر دبیر کل انجام وظیفه می کنند. کلیه مکاتبات اداری اوراق عادی، با امضای دبیرکل به نمایندگی ازهیأت مدیره ومهر اتاق، و اوراق و اسناد مالی وتعهدآور، با امضای وی و امضای یکی از اعضای هیأت مدیره اعتبار پیدا می کند. دبیر کل حقوق ومزایا دریافت می کند که هیأت مدیره مقدار آن را تعیین می کند.

• هیأت بازرسی اتاق تعاون
هیأت بازرسی اتاق تعاون دارای سه نفر عضو است که دو نفر آنها را مجمع نمایندگان و یک نفر دیگر را وزارت تعاون تعیین می کند.
وظایف واختیارات هیأت بازرسی به شرح زیر است :
- بررسی شکایت ها و تخلفات مربوط به اتاق تعاون و گزارش آنها به مراجع ذی ربط ؛
- ارائه گزارش های سالانه و نوبتی به مجمع نمایندگان اتاق تعاون و وزارت تعان، از نظر وضعیت فعالیت های اتاق تعاون و رعایت قوانین ومقررات و اظهار نظر درباره گزارشهای هیأت مدیره ؛
- نظارت و بازرسی مستمر، از نظر رعایت قوانین ومقررات مربوط و رعایت اساسنامه وآیین نامه های اتاق تعاون؛
- رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد و صورت های مالی، از قبیل از تراز نامه وعملکرد مالی و گزارش آنها به مجمع نمایندگان اتاق تعاون و وزارت تعاون.
⃰ لازم است یادآوری کنیم که هیأت مدیره مکلف است اسناد و مدارک در خواستی هیأت بازرسی را در اختیار آن قرار دهد.
⃰ اعضای هیأت بازرسی، حق الزحمه دریافت می کنند ومجمع نمایندگان مقدار آن را تعیین می کند.


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 17 مرداد 1397
نظرات()   
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات