چهارشنبه 20 تیر 1397  10:32 ق.ظ

خدمات بیمه ای

    تخفیف و بخشودگی جریمه های بیمه ای شرکت ها و موسسات
    تقسیط بلند مدت بدهی های بیمه ای شرکت ها
    تهیه و تنظیم لایحه های دفاعی و شرکت در جلسه های و هیات های حل اختلاف و بدوی
    جمع آوری سابقه های بیمه ای افراد در دوره های گذشته
    تخصیص و در یافت کد گارگاهی مخصوص و جدید برای همه شرکت ها و کارگاه ها
    مشاور در امور قرارداد ها و بیمه ای شرکت های پیمانکاری


 • آخرین ویرایش:پنجشنبه 28 تیر 1397
نظرات()   
   
چهارشنبه 20 تیر 1397  10:31 ق.ظ

 
سرمایه در گردش

آن مقدار دارایی جاری که از محل منابع مالی بلند مدت تامین شده باشد را سرمایه در گردش می نامند. سرمایه در گردش ناخالص به صورت کل دارایی های جاری و سرمایه در گردش خالص به صورت مازاد دارایی جاری بر بدهی جاری تعریف می شود. میزان سرمایه در گردش شاخصی است برای تشخیص درجه نقدینگی و عدم اعسار یک شرکت، به ویژه اگر در مقایسه با دیگر شاخص ها و نسبت های مالی به کار گرفته شود. 


 • آخرین ویرایش:پنجشنبه 28 تیر 1397
نظرات()   
   
چهارشنبه 20 تیر 1397  10:27 ق.ظ


تعهدهای کارفرما در  قوانین  کار  و  تعریف کارفرما

تعهدهای کارفرما در  قوانین  کار و امور اجتماعی به ترتیب زیر می باشد:

الف: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی می باشد که کارگر به درخومی باشد و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم همه کسانی که عهده دار اداره کارگاهها می باشند و  نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول همه تعهدهایی می باشد که نماین‘دگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود و  متعهد نشود و کارفرما آن را نپذیرد و  در مقابل کارفرما ضامن می باشد.

ب: در  قوانین  تامین اجتماعی کارفرما چنین تعریف شده می باشد: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی می باشد که بیمه شده به امریا به حساب او کار می کند همه کسانی که به نمونه مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاهها می باشند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول  صورت دادن همه تعهدهایی می باشد که نمایندگان مذکور در قبال بیمه شده به عهده می گیرند.

تعریف قرارداد کار

قرارداد کارعبارت می باشد از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را جهت  مدت موقت یا مدت غیرموقت  جهت  کارفرما  صورت دادن می‌دهد.
ویژگی‌های قرارداد کار

جهت  صحت قرارداد کار در زمان انعقاد قرارداد رعایت مقررات  ذیل لازم الاجرا  می باشد:

مشروعیت مورد قرارداد


معین  شدن موضوع قرارداد

عدم ممنوعیت  قوانین ی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا  صورت دادن کار مورد نظر
لازم به ذکر می باشد اصل بر صحت همه قراردادهای کار می باشد مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات رسد. قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین  می بایست حاوی موارد ذیل باشد:

    نوع کار یا حرفه یا وظیفه ایکه کارگر می بایست به آن اشتغال یابد
    حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
    ساعات کار و تعطیلات و مرخصی ها
    محل صورت دادن کار
    تاریخ انعقاد قرارداد کار
    مدت قرارداد و چنانچه کار جهت  مدت معین باشد
    موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید


 • آخرین ویرایش:چهارشنبه 20 تیر 1397
نظرات()   
   
چهارشنبه 20 تیر 1397  10:26 ق.ظ

انتشار خلاصه شرکتنامه
اداره یا دائره ای که به ثبت شرکت مبادرت نموده باید خلاصه ای از شرکتنامه و منضمات آن را در ظرف ماه اول تشکیل شرکت در روزنامه رسمی نظارت دادگستری ویکی از جراید کثیرالانتشار به خرج شرکت به طریق اعلان انتشار دهد وخلاصه مزبور متضمن نکات زیراست:

1- شماره های که جهت ثبت شرکت در نظر گرفته شده و تاریخ ثبت آن ومحل و اقامتگاه شرکت ، با تعیین نام ونوع آن وموضوع شرکت.
2- مقدارسرمایه (با تشخیص این که چه مقدار پرداخته وچه مقدار تعهد شده).
3- اسامی مدیر یا مدیران.
4- تاریخ آغاز و ختم شرکت در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد.
5- در شرکت های تضامنی و شرکت مختلط علاوه بر نکات فوق باید اسم تمام شرکاء ضامن نیز منتشر شود.
در شرکت های سهامی موارد دیگری که قبلاً تذکر داده شده د ر آگهی قید می شود. 


 • آخرین ویرایش:پنجشنبه 28 تیر 1397
نظرات()   
   
چهارشنبه 20 تیر 1397  10:22 ق.ظ


الف‌ ـ   قوانین  برگزاری مناقصات به‌ منظور تعیین‌ روش‌ و مرحله های برگزاری‌ مناقصات‌ به‌ تصویب‌  می‌رسد و تنها در معامله هایی که‌ با رعایت‌ این‌  قوانین ‌  صورت دادن می‌شود و  کاربرد دارد.
ب‌ ـ قوای‌ سه‌گانه‌ جمهوری‌ اسلامی‌  کشور ایران ‌ اعم‌ از وزارتخانه‌ها و  سازمانها و مؤسسات‌ و شرکتهای‌ دولتی‌ و  مؤسسات‌ انتفاعی‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ و  بانکها و مؤسسات ‌اعتباری‌ دولتی‌ و  شرکتهای‌ بیمه‌ دولتی‌ و  مؤسسات‌ و نهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی‌ (درمواردی‌ که‌ آن‌ بنیادها و نهادها از  شدجه‌ کل‌ کشور می باشدفاده‌ می‌نمایند) و  مؤسسات‌ عمومی‌ و  بنیادها و نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و  شورای‌ نگهـبان‌  قوانین ‌ اساسی‌ و همـچنین ‌دستگاهها و واحدهائی‌ که‌ شمول‌  قوانین ‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر یا تصریح‌ نام‌ می باشد‌ و  اعم‌ از این‌که‌  قوانین ‌ خاص‌ خود را داشته‌ و یا از قوانین‌ و قوانین‌ عام‌ تبعیت‌ نمایند نظیر وزارت‌ جهادکشاورزی‌ و  شرکت‌ ملی‌ نفت‌  کشور ایران ‌ و  شرکت‌ ملی‌ گاز  کشور ایران ‌ و  شرکت‌ ملی‌ صنایع‌ پتروشیمی‌ کشور ایران ‌ و  سازمان‌ گسترش‌ و نوسازی‌ صنایع‌  کشور ایران ‌ و  سازمان‌ بنادر و کشتیرانی‌ جمهوری‌ اسلامی ‌ کشور ایران ‌ و  سازمان‌ توسعه‌ و نوسازی‌ معادن‌ و صنایع‌ معدنی‌  کشور ایران ‌ و  سازمان‌ صدا و سیمای‌جمهوری‌ اسلامی‌  کشور ایران ‌ و شرکتهای‌ تابعه‌ آنها  وظیفه دارند در برگزاری‌ مناقصه‌ قوانین‌ این‌  قوانین ‌ را رعایت‌ کنند.
طبقه‌بندی‌ انواع‌ مناقصات‌

الف‌ ـ مناقصات‌ ازنظر مرحله های بررسی‌ به‌ انواع‌ زیرطبقه‌بندی‌ می‌شوند:
۱ـ مناقصه‌ یک‌ مرحله‌ای: مناقصه‌ای‌ می باشد‌ که‌ در آن‌ نیازی‌ به‌ ارزیابی‌ فنی ‌بازرگانی‌ پیشنهادها  نمی باشد . در این‌ مناقصه‌ پاکتهای‌ پیشنهاد مناقصه‌گران‌ در یک‌ جلسه‌ بازو در همان‌ جلسه‌ برنده‌ مناقصه‌ تعیین‌ می‌شود.
۲ـ مناقصه‌ دو مرحله‌ای: مناقصه‌ای‌ می باشد‌ که‌ به‌ تشخیص‌ مناقصه‌گزار و  بررسی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها لازم‌ باشد. در این‌ مناقصه‌ و  کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ تشکیل‌ می‌شود و  نتایج‌ ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها را به‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ گزارش‌ می‌کند و بر اساس‌ مفاد ماده‌ (۱۹) این‌  قوانین ‌ برنده‌ مناقصه‌ تعیین‌ می‌شود.

روش‌های‌  صورت دادن مناقصه‌

مناقصه‌ به‌ طرق‌ زیر  صورت دادن می‌شود:
الف‌ ـ در معاملات‌ کوچک‌ و  کارپرداز یا مأمور خرید  می بایست با توجه‌ به‌ کم‌ و کیف ‌موضوع‌ معامله‌ ( جنس  و  خدمت‌ یا حقوق‌) درباره‌ بهای‌ آن‌ تحقیق‌ کند و با رعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ و گرفتن فاکتور مشخص‌ و به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ خود و  معامله‌ را با تأمین‌ کیفیت‌ به‌کمترین‌ بهای‌ ممکن‌  صورت دادن دهد.
ب‌ ـ در معاملات‌ متوسط‌ و  کارپرداز یا مأمور خرید  می بایست با توجه‌ به‌ کم‌ و کیف ‌موضوع‌ معامله‌ ( جنس  و  خدمت‌ یا حقوق‌) درباره‌ بهای‌ آن‌ تحقیق‌ نماید و با رعایت‌ صرفه‌ وصلاح‌ و اخذ حداقل‌ سه‌ فقره‌ می باشدعلام‌ کتبی‌ و  با تأمین‌ کیفیت‌ مورد دید و  چنانچه‌ بهای‌ به‌دست‌ آمده‌ مورد تأیید مسؤول‌ واحد تدارکاتی‌ یا مقام‌ مسؤول‌ همتراز وی‌ باشد و  معامله‌ را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور  صورت دادن دهد و چنانچه‌ اخذ سه‌ فقره‌ می باشدعلام‌ کتبی‌ ممکن‌  نمی باشد  با تأیید مسؤول‌ تدارکاتی‌ یا مقام‌ مسؤول‌ همتراز وی‌ و  به‌ تعداد موجود کفایت‌ می‌شود.


 • آخرین ویرایش:پنجشنبه 28 تیر 1397
نظرات()   
   
چهارشنبه 20 تیر 1397  10:22 ق.ظ

شرکت از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند
بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد . 


 • آخرین ویرایش:چهارشنبه 20 تیر 1397
نظرات()   
   
چهارشنبه 20 تیر 1397  10:21 ق.ظ


این مشکلات عمدتا امکان دارد رخ ندهد و یا تعدادی از آنها برای افراد کمی اتفاق افتد و یا اینکه اصلا فردی به اینها به دید مشکل نگاه ننماید .حال به انتخاب خود فرد می باشد که با توجه به معایب ثبت شرکت  فعالیت خود را به صورت حقیقی یا حقوقی شروع کند.

    پرداخت نمودن مالیات
    از جمله مواردی که بعضی به عنوان معایب ثبت شرکت از آن یاد می‌ نمایند پرداخت مالیات می باشد!
    با توجه به اینکه شرکتها هر ساله لازم به ارائه اظهارنامه مالیاتی به اداره دارایی و پرداخت مالیات تعیین گردیده می باشند، برخی مایل به فعالیت به صورت شخصی هستند تا مجبور به پرداخت مالیات مذکور نمی شوند.

    پر نمودن دفاتر شرکت
    هر شرکتی موظف به کامل کردن دفاتر تجاری پلمپ گردیده و اظهار آن به اداره دارایی در پایان هر سال مالی می باشند. بر خلاف تصور برخی این موضوع لازم به تخصص خاصی ندارد و کافی می باشد مواردی مثل درآمدها، هزینه‌ها، بدهی‌ها، استهلاکات و… در دفتر ثبت شود.

    پرداخت کردن حقوق و بیمه کارکنان
    مطابق قوانین کار، شرکتها موظف به بیمه کردن کارکنان خود مطابق قانون هستند و طبعا کارفرما علاوه به پرداخت حقوق ماهیانه، وظیفه دارد درصدی از حق بیمه کارمند خود را نیز پرداخت نماید که هزینه ای اضافه بر دیگر هزینه ها بر شرکت تحمیل خواهد کرد. در این مورد باید یادآور گشت که کارفرمای خصوصی نیز مثل کارفرمای حقوقی ملزم به پرداخت حقوق و بیمه کارکنان می باشد و در این مورد تفاوتی وجود نخواهد داشت.
    در ضمن این امر اجباری نیست و می‌توان با  توافق و رضایت کارمند از اقدام به بیمه کردن چشم پوشی کرد، که البته به جهت رعایت حقوق کارمندان توصیه نمی شود.

    لازم داشتن به وجود یک مکان
    یکی از موارد الزامی در ثبت شرکت، دادن آدرس مکانی به عنوان آدرس شرکت می باشد. در صورت نداشتن یک دفتر مستقل در ابتدا، در مرحله ثبت می توان از آدرس منزل نیز استفاده نمود… اما بعد از ثبت شرکت و در گام تشکیل پرونده دارایی لزوما باید آدرس یک مکان تجاری با سند یا اجاره نامه به نام شرکت ارائه کرد. بنابراین تعداد زیادی از اشخاص با توجه به اینکه در ابتدای امر دفتری برای آغاز به فعالیت ندارند و یا ترجیح به آغاز فعالیت با هزینه های کمتر هستند، از ثبت شرکت منصرف گردیده و فعالیت به صورت شخصی را ترجیح داده اند.

    لزوم آشنایی با قانون تجارت
    علت بعضی تردیدها در ثبت شرکت یا عدم آن، ترس از نداشتن آشنایی با قلمرو قانون تجارت و موارد تخصصی آن و پیامدهای ناشی از این عدم آشنایی می باشد.
    مشاورین و وکیلان موسسه حقوقی ثبت شرکت راه روشن با دادن مشاوره‌های تخصصی و کاربردی بدون هیچ هزینه‌ای به صورت تلفنی و یا حضوری در همه مراحل ثبت شرکت و بعد از ثبت شرکت در کنار شما عزیزان هستند.

عیب های ثبت شرکت را با استفاده از مشاوره هایی درست می توان به فرصت هایی خوب در تجارت تبدیل کرد.


 • آخرین ویرایش:پنجشنبه 28 تیر 1397
نظرات()   
   

 
شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده  است . و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. 


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
چهارشنبه 20 تیر 1397  10:18 ق.ظ


آیین نامه  امور‌ رسانه های فرهنگی

ایجاد و  امور هر واحـد فرهنگی دیجیتال و انتشار هر رسانه دیجیتال منوط به اخـذ مجـوز از وزارت فرهنـگ و ارشاد اسـلامی می باشد و متخلفـین وفق  قوانین ‌ تعطیـل‌ مؤسـسات‌ و واحـدهای‌ آموزشی‌ و تحقیقاتی‌ و فرهنگی‌ که‌ بدون‌ اخـذ مجوز  قوانین ی‌ دائر شده‌ و می‌شود و  مصـوب ۱۳۷۲ و  و دیگر قوانین موضوعه مورد پیگرد  قوانین ی قرار خواهند گرفت: آیین نامه  امور‌ رسانه های فرهنگی  .

ماده  ۱ و  صدور مجوز انتشار نشریات الکترونیک وفق قوانین و قوانین مربوط بـه مطبوعات و رسانه­ها  صورت دادن می­گردد.

ماده  ۲ و  نشریات ادواری علمـی و  آموزشـی و ترویجـی دارای رتبـه­بنـدی وزارتخانـه­هـای علـوم و  تحقیقات و فناوری و  بهداشت و  درمان و  آموزش پزشکی و  آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی کـه قـبلاً برابر قوانین و قوانین مربوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار به صورت چاپی دریافت نموده­اند و  در صورتی که با همان محتوای نسخه چاپی و  به صورت الکترونیک منتشر شوند نیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارند.

ماده ۳ و  همه افراد حقیقی و حقوقی مانند دارنـدگان مجوز­هـای موضـوع مواد (۲) و (۴) این آیین­نامه مکلفند  جهت   صورت دادن   امور‌هایی تبلیغاتی و  روابط عمومی و معرفی  جنس  یا خدمات  جهت  فروش (از قبیل مشـاوره و  تهیـه و  و انتشار محتـوای تبلیغاتی) مجوز  امور تبلیغـاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ یا به کانون‌های تبلیغاتی دارای مجوز معتبـر از آن وزارتخانه مراجعه نمایند و متخلفین وفق آیین نامه تأسیس و نظارت بـر نحـوه کـار و  امور کانون‌های آگهـی و تبلیغاتی و  مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی  کشور ایران  و  و  قوانین ‌ تعطیل‌ مؤسـسات‌ و واحـدهای‌ آموزشی‌ و تحقیقاتی‌ و فرهنگی‌ که‌ بدون‌ اخذ مجوز  قوانین ی‌ دائر شده‌ و مـی‌شود  و  مصوب ۱۳۷۲ و  و دیگر قوانین موضوعه مورد پیگرد  قوانین ی قرار خواهند گرفت.


 • آخرین ویرایش:پنجشنبه 28 تیر 1397
نظرات()   
   
چهارشنبه 20 تیر 1397  10:17 ق.ظ


طبقه بندی شركت‌های اشخاص

1-شركت‌های تضامنی

2-شركت‌های نسبی

شرکتهای اشخاص از اوصافی برخوردارندکه آنها را از شرکتهای سرمایه‌ای متمایز می سازد. این اوصاف عموما میان دو شرکت اشخاص یعنی شرکتهای تضامنی و نسبی یکسان است . با این حال هر یک از دو شرکت یاد شده ویژگیهای خاص خود را دارد 


 • آخرین ویرایش:پنجشنبه 28 تیر 1397
نظرات()   
   
یکشنبه 10 تیر 1397  12:36 ب.ظ


دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 
 
  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات